تجربيات آموزشي

آموزش بعد از اتمام تحصيل متخصصين زنان و زايمان در زمينه‌هاي:

بيمارستان عرفان، 1391 – 1387

تجربیات پژوهشی

عضویت