تجربيات اجرايي

  • راه‌اندازي و مسئول بخش زايمان بدون درد، بيمارستان صارم، 1389 – 1387
  • برگزاري کنگره و کارگاه آموزشي در زمينه زايمان بدون درد و Thermachoice، بيمارستان صارم، 1387
  • راه‌اندازي بخش زايمان بدون درد، بيمارستان عرفان، 1387
  • برگزاري کنگره در زمينه زايمان بدون درد و اندومتريال ابليشن (Thermachoice)، بيمارستان عرفان، 1389
  • مشاوره در زمينه انديکاسيون عمل لاپاروسکوپي، ميومکتومي، IVF‌ و کيست‌هاي تخمدان، بيمارستان عرفان، 1387 – تاکنون
  • مشاور زنان و زايمان در مجله زندگي ايده‌آل، 1387 – تاکنون
  • ارائه مقالات در زمينه زنان و زايمان و سلامت عمومي در مجلات همشهري سلامت، ني‌ني، سيب سبز و شهرزاد، 1387 – تاکنون